ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG  THỐNG KÊ 2

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG,QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG TCHC, PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI VỤ TRƯỜNG TRUNG CẤP THỐNG KÊ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014
LIÊN THÔNG TCCN LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM  TRƯỜNG THỐNG KÊ
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỜNG THỐNG KÊ
(Kèm theo Đề án vị trí việc làm số  87/ĐA-TrTK ngày  10  tháng  03 năm 2014  của Trường Trung cấp Thống kê)
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Tuyển sinh và đào tạo TCCN Kế toán hệ 01 năm