TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐÃ TẶNG TRƯỜNG CÁC TÀI LIỆU :

  • DOANH NHÂN VIỆT NAM 15 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI
  • KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN SUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
  • XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 2005-2015
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Tin tức khác