TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỐNG KÊ ĐÃ TẶNG TRƯỜNG CÁC TÀI LIỆU:  NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016- NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2016(TÓM TẮT)- GIỚI THIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM THÔNG TIN THỐNG KÊ CHỦ YẾU 2017.

Tin tức khác