TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ TP. HÀ NỘI ĐÃ TẶNG TRƯỜNG TÀI LIỆU NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016.

Tin tức khác