TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH ĐÃ TẶNG TRƯỜNG TÀI LIỆU NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016. CUỐN SÁCH LÀ NGUỒN TÀI LIỆU RẤT CÓ Ý NGHĨA VỚI NHÀ TRƯỜNG TRONG DẠY VÀ HỌC. 

Tin tức khác