TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG THỐNG KÊ II

               Số    11    /TB-TrTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đồng Nai, ngày  14  tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-Tr TK ngày 04 tháng 01  của Trường Cao đẳng Thống kê II về việc tố chức hội nghị công chức, viên chức năm 2015;

Nay nhà trường thông báo về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015, như sau:

Thời gian: 13h30 phút - Thứ 6, ngày 22/01/2016

Địa điểm: Phòng 208- Trường Cao Đẳng Thống kê II

Thành phần tham dự: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đại biểu theo giấy mời.

Trang phục: Lịch sự

Đề nghị công chức, viên chức nhà trường thực hiện đúng nội dung      thông báo trên.

 

Nơi nhận:                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

- LĐT (b/c);                                                        TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

- Trưởng các đơn vị;                                                        Đã ký    

- Dán bảng tin, đăng website trường;                           Nguyễn Văn Khôi                                   

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                 

File đính kèm

Tin tức khác