TỔNG CỤC THỐNG KÊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II                Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

   Số :   317      /TB-TrTK                  Đồng Nai, ngày  23   tháng  08   năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2016

 

       Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-TrTK ngày 26/2/2016 của Trường Cao đẳng Thống kê II về đào tạo, tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2016.    Nhà trường thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016  như sau:

1.     Tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, số lượng cần tuyển dụng:

TT

Vị trí tuyển dụng

Giới tính

Chỉ tiêu

Yêu cầu, trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

1

Giảng dạy Thống kê

Nam, nữ

01

Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ; chuyên ngành Thống kê

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (theo quy định của TT số 01/2014/TT-BGDĐT). Riêng đối với vị trí giảng dạy Ngoại ngữ, yêu cầu phải có ngoại ngữ khác Tiếng Anh bậc 2 trở lên.

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo quy định tại TT số 03/2014/TTBTTTT)

2

Giảng dạy tin học

Nam, nữ

01

Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Công nghệ thông tin

3

Giảng dạy Ngoại ngữ

Nam, Nữ

02

Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ; chuyên ngành Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh; Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh)

4

Giảng dạy Chính trị

Nam, Nữ

01

   Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ; ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chính trị học.

5

Quản lý nhân sự

Nam, Nữ

01

- Có bằng Đại học chính quy trở lên; chuyên ngành Luật hành chính hoặc Quản trị - Luật, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm (giấy xác nhận tại nơi làm việc cũ)

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (theo quy định của TT số 01/2014/TT-BGDĐT).

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo quy định tại TT số 03/2014/TT-BTTTT)

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (theo quy định của TT số 01/2014/TT-BGDĐT).

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo quy định tại TT số 03/2014/TT-BTTTT)

6

Quản lý đầu tư xây dựng

Nam

01

- Có bằng Đại học chính quy trở lên; ngành Kinh tế xây dựng.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm (giấy xác nhận tại nơi làm việc cũ)

 

 

2.   Thời gian và địa điểm:

-  Mua và nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Cao đẳng      Thống kê II, KP5, P. Tân Hiệp, Đồng Nai.

-  Hạn cuối bán hồ sơ: vào lúc 16h ngày 9/9/2016.

-  Lệ phí hồ sơ: 20.000 đồng/bộ.

-  Lệ phí xét tuyển: 180.000 đồng/người.

(Hồ sơ và lệ phí không trả lại sau khi đã thu)

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 16h ngày 20/9/2016.

- Lịch xét hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn từ ngày 21/9/2016 tới ngày 30/9/2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Anh: Hoàng Văn Thập – Chuyên viên Phòng    Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại: 0915374558

                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                            TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

-   Thông tin đại chúng;

-   Bảng tin trường;

-   Lưu VT.

                                                                              Nguyễn Văn Khôi

Tin tức khác