TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG TC THỐNG KÊ

             Số  30 /TB-TrTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2014

 

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch công tác năm 2015. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo trường;

Nhà trường thông báo về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2014, như sau:

Thời gian: 14h00 Thứ ba ngày 10/02/2015.

Địa điểm: Phòng D.208- Trường Trung cấp Thống kê

Thành phần tham dự: Toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động.

Trang phục: Lịch sự

Nay thông báo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường biết và đến tham dự đầy đủ, đúng giờ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

- LĐT (b/c);                                                          TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Trưởng các đơn vị;                                                            

- Dán bảng tin, đăng website trường;                                    Đã ký

- Lưu: VT.

                                                        

                                                                               Nguyễn Hữu Tân

 

Tin tức khác