TRƯỜNG TC THỐNG KÊ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TC-HC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Đồng Nai,  ngày  24 tháng 12  năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc  chi phúc lợi Tết Nguyên Đán năm 2015 

Trường Trung cấp Thống kê thông báo về việc chi phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2015 như sau:

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ (Ban hành theo quyết định số 156/QĐ-TrTK ngày 11/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê.

Căn cứ đề nghị về việc chi phúc lợi Tết Nguyên Đán  năm 2015 ngày 22/12/2014 của BCH Công đoàn Trường).

1.  Đối tượng

Công chức, viên chức, người lao động hiện có tháng 12/2014.

2.  Mức chi  = Hệ số x Lương cơ bản 

           -Lương cơ bản gồm: (Hệ số lương + Hệ số vượt khung + Hệ số phụ cấp chức vụ) x 1.150.000 đồng.

          -Hệ số = 0.7 

Tin tức khác