Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống Kê năm 2016 (sau đây viết tắt là Tuyển dụng công chức, viên chức 2016), Tổng cục Thống kê thông báo cụ thể về kỳ tuyển dụng này như sau: Xem file chi tiếp

Mẫu đơn đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức 2016

Tin tức khác