TỔNG CỤC THỐNG KÊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TC THỐNG KÊ                 Độc Lập  - Tự do – Hạnh phúc

              Số : 488/TB-TrTK                     Đồng Nai, ngày 14  tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

Hội đồng tuyển dụng Trường Trung cấp Thống kê thông báo thi tuyển viên chức năm 2014, như sau:

  1. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức và số lượng cần tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ 2 tiêu chuẩn sau :

             Tiêu chuẩn 1: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất,  năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

             Tiêu chuẩn 2: Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tùy theo vị trí việc làm người dự tuyển lựa chọn theo bảng sau :

STT

Tên vị trí việc làm

Tiêu chuẩn dự tuyển

Số lượng cần tuyển (người)

Ghi  chú

1

Giáo viên thống kê

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá, giỏi hoặc đang học cao học hoặc thạc sĩ chuyên ngành Thống kê.

03

 

2

Giáo viên toán thống kê

Thạc sĩ chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

01

 

3

Giáo viên kế toán, tài chính.

Đang học cao học hoặc thạc sĩ chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

02

 

4

Giáo viên chính trị

Đang học cao học hoăc thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học, kinh tế chính trị, triết học.

01

 

5

Kế toán

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá, giỏi chuyên ngành kế toán và có kinh nghiệm làm kế toán.

02

 

6

Tổ chức cán bộ, quản trị tài sản, quản lý giáo dục.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị, văn phòng, luật kinh tế, kế toán, thống kê và có kinh nghiệm làm nhân sự hoặc quản trị tài sản hoặc làm công tác quản lý giáo dục.

04

 

7

Nhân viên văn thư

Tốt nghiệp TCCN chính quy lọai khá, giỏi chuyên ngành thư ký văn phòng.

01

 

       2. Mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi :

      Hồ sơ đăng ký dự thi được mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Trung cấp Thống kê, KP5 phường Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 11/12/2014. (liên hệ thầy Phạm Thanh Chuân, điện thoại : 091 8356940, trong giờ hành chính).

     Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

  • Vụ TCCB-TCTK (để báo cáo)                                 CHỦ TỊCH
  • LĐT (để báo cáo)
  • Webside : thongke2.edu.vn;                                         đã ký
  • Bảng tin Trường;
  • Lưu VT.

                                                                                        Trần Thanh Hùng

Tin tức khác