Căn cứ Luật thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; 

Xem Quyết định: file đính kèm

Xem Lịch: File đính kèm 1, File đính kèm 2

Tin tức khác