Thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TCTK ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II.

Căn cứ Quyết định 856/QĐ-TCTK về việc ban hành  Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê.

 Vào ngày 26/10/2015 Trường Cao đẳng thống kê II tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo trường, trưởng phó các đơn vị và toàn thể viên chức nhà trường. Tại buổi lễ đồng chí Trần Thanh Hùng Hiệu trưởng  nhà trường đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. 

Đồng chí Kiều Thị Hồng Thủy- Trưởng phòng Đào tạo & QLKH thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm lên phát biểu và cam kết cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Tại buổi lễ tập thể các đơn vị đã chụp hình lưu niệm.


Tin tức khác