hực hiện Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 31/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Danh mục ngành đào tạo trình độ TCCN của các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 22/9/2013 Trường Trung cấp Thống kê đã tổ chức Hội thảo xây dựng nội dung chương trình TCCN ngành Thống kê tại TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Trường Trung cấp Thống kê, Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, Lãnh đạo TTĐTBDTC tỉnh Lâm Đồng, trưởng, phó các phòng, khoa và giáo viên của Trường Trung cấp Thống kê, đại diện các cựu học sinh của trường Trung cấp Thống kê đang công tác tại Lâm Đồng.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội thảo.

'

 

Tin tức khác