Để tham gia dự tuyển, tải phiếu đăng ký bên dưới, điển đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ email: tuyensinh.cos2@gmail.com

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Tin tức khác