TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG TC THỐNG KÊ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2014

         Trích kế hoạch số 93/KH-TrTK

                                                                 KẾ HOẠCH

Tuyển dụng lao động năm 2014

1. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU

Công khai, đúng quy định về tuyển dụng, tiếp nhận và chuyển lao động nội bộ.

Sau khi sắp xếp lại nhân sự, cần tuyển thêm khi lao động hiện tại không đảm nhận được yêu cầu của vị trí việc làm.

2. KẾ HOẠCH TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

STT

Số lượng tuyển (người)

Trình độ chuyên môn

Yêu cầu chung

Ghi chú

01

08

+Tốt nghiệp Đại học ngành Thống kê, Kế toán, Hành chính Văn thư, Luật, Công nghệ Thông tin

+Thạc sĩ, NCS, Tiến sĩ các ngành Thống kê, Xác suất thống kê, Kế toán, Tài chính, Luật, Hành chính Văn thư.

- Tuổi từ 22-30

- Có sức khỏe tốt.

Các đợt tuyển sẽ có thông báo riêng.

02

Lao động phổ thông và lái xe

-  Tuổi từ 25-50

- Có sức khỏe tốt.

Cộng

10

 

 

Số lượng tuyển trên là tối đa, tuỳ theo tình hình thực tế mà Hiệu trưởng quyết định số lượng tuyển dụng, nhận viên chức.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- LĐT;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT,TCCB.                                                                           (đã ký)

 

                                                                                               Trần Thanh Hùng

Tin tức khác