Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh liên kết với Trường Cao đẳng Thống kê II mở các lớp đào tạo vừa học vừa làm tại Trường Cao đẳng Thống kê II như sau:

1.       Hệ đào tạo và ngành đào tạo: Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý đất đai; Kỹ thuật Trắc địa bản đồ;

2.       Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển. Thời gian dự kiến: Tháng 4 năm 2016. Môn thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3.       Chỉ tiêu tuyển sinh: Thuộc chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;

4.       Thời gian đào tạo: Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm; Liên thông Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm; Đại học văn bằng 2: 2,5 năm;

5.       Học phí: Người học tự đóng theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin đào tạo khác