TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Số: 07  /QĐ-TrTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày  08  tháng  01  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-TCTK ngày 11 tháng 8 năm 2015 của       Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí   học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần học phí đối với học sinh, sinh viên các hệ đào tạo tại trường Cao đẳng Thống kê II năm 2016, như sau:

-  Học phí TCCN hệ chính quy: 430.000đ/tháng; 01 năm học phí đóng 10 tháng.

-  Học phí Cao đẳng hệ chính quy: 490.000đ/tháng; 01 năm học phí đóng 10 tháng.

-  Học phí học lại: 88.000đ/đơn vị học trình hoặc 160.000đ/tín chỉ.

-  Mức học phí đào tạo ngắn hạn: được tính riêng cho mỗi khóa học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các khóa học trong năm 2016.

Điều 3. Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; Trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng        Thống kê II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo Trường (để b/c);                                        Trần Thanh Hùng

- Như điều 3;

- GVCN (T/b tới HS, SV)

- Website của Trường;

- Lưu: VT, TV.                                                                           

   File đính kèm                                                                           

Thông tin đào tạo khác