TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16  tháng 3 năm 2016

LỊCH HỆ THỐNG VÀ THI TỐT NGHIỆP

KHÓA K37B, 37D HỆ CHÍNH QUY

I.    Thời gian, địa điểm hệ thống

MÔN THI

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

 Chính trị

37A, B, D; 36B, E, F, K3 Kiên Giang

18h00 ngày 24/3/2016

D2.09

 Thống kê kinh tế

37B, A; 36B, F

7h30 ngày 27/3/2016

D2.10

 Nguyên lý Thống kê

K3 Kiên Giang

9h30 ngày 27/3/2016

D2.10

 Tài chính doanh nghiệp

37D, 36E

18h00 ngày 25/3/2016

D3.08

 Kế toán HCSN

K3 Kiên Giang

13h30 ngày 27/3/2016

D2.10

 Kế toán TC doanh nghiệp

37D, 36E

13h30 ngày 27/3/2016

D2.10

 Kế toán doanh nghiệp

37A, B, 36B, F

13h00 ngày 27/7/2016

D2.10

 

II.     Thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp

MÔN THI

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

 Chính trị

37A, B, D, 36B, E, F; K3 Kiên Giang

7h30 ngày 02/4/2016

D2.09

 Tài chính doanh nghiệp

37D, 36E

13h30 ngày 02/4/2016

D2.09

 Thống kê kinh tế

37A, B, 36B, F

13h30 ngày 02/4/2016

D2.09

 Nguyên lý Thống kê

K3 Kiên Giang

13h30 ngày 02/4/2016

D2.09

 Kế toán HCSN

K3 Kiên Giang

7h30 ngày 03/4/2016

D2.10

 Kế toán TC doanh nghiệp

K37D, E

7h30 ngày 03/4/2016

D2.10

 Kế toán doanh nghiệp

37A, B; 36 B, E, F

7h30 ngày 03/4/2016

D2.10

III. Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: Sẽ thông báo sau

                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                       Hà Đức Thủy

Nơi nhận:

-    LĐT (báo cáo);

-    Các khoa, phòng;

-    Web: thongke2.edu.vn (file);

-    Các lớp K37B, D, A, 36B, E, F, K3 KG

-    Lưu KT&BDCLGD

Thông tin đào tạo khác