TT Môn thi Lớp  Ngày thi Phòng thi Giám thị coi thi
1 Kiểm toán cơ bản 40B 18h15 Thứ 2
ngày 13/11/2017
D4.05/1 Khoa Cơ sở  
 
2 Quản trị học 40E 18h15 Thứ 4
ngày 15/11/2017
C5.03 Khoa Thống kê  
 
3 Marketing căn bản 40D 18h15 Thứ 7
ngày 18/11/2017
D4.05/2 Khoa Thống kê  
 
4 Kế toán máy 40A 18h15 Thứ 6
ngày 24/11/2017
Phòng máy Khoa Kế toán  
Khoa Thống kê  
5 Tin học  KT517C 18h15 Thứ 4
ngày 29/11/2017
C5.04/2 Khoa THNN  
Khoa Cơ sở  

Thông tin đào tạo khác