KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP -  Lớp 40A – K40 hệ Chính quy

I- Mục đích thực tập:

- Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, củng cố và hoàn thiện những kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong khóa học.

- Rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp về Kế toán theo yêu cầu quản lý kinh tế các đơn vị thực tế.

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong thực tế công tác, nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lập báo cáo và trình độ tin học, nhanh chóng thích nghi với hoạt động thực tiễn.

II- Yêu cầu thực tập:

- Tự quản hoạt động của bản thân trong thời gian thực tập cuối khóa học.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương, của cơ quan, doanh nghiệp nơi học sinh thực tập.

III- Nội dung thực tập:

- Tìm hiểu và nắm được Luật Kế toán, các Nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về công tác Kế toán; tìm hiểu, nắm được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị thực tế và chế độ của người làm kế toán,...

- Nắm được nhiệm vụ của kế toán viên, chế độ hạch toán kế toán, thực  hiện quá trình ghi chép sổ sách và hoạch toán ở đơn vị, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...

- Thực hành tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

- Trực tiếp tham gia công tác kế toán do đơn vị thực tập yêu cầu.

- Cuối kỳ thực tập học sinh hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp theo hướng dẫn của Khoa Kế toán.

IV- Thời gian, địa điểm và kết quả thực tập:

1-      Thời gian thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp: Từ ngày 27/11/2017 đến hết ngày 05/01/2018.

2- Địa điểm thực tập: Các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, đơn vị. Nhà trường cấp Giấy giới thiệu cho từng học sinh tự liên hệ địa điểm thực tập. Trong vòng  01 tuần học sinh báo lại nơi thực tập cho khoa và giáo viên hướng dẫn qua Email (do khoa và giáo viên hướng dẫn quy định).

3- Kết quả thực tập tốt nghiệp: Cuối đợt thực tập tốt nghiệp học sinh hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải có con dấu xác nhận của đơn vị mà sinh viên thực tập tại đó, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn thực tập và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp về  Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học  ngày 08/01, 09/01/2018.

Yêu cầu: Có nhận xét của đơn vị nơi học sinh thực tập về kết quả, ý thức của học sinh trong thời gian thực tập và các số liệu hoặc thông tin dùng để viết báo cáo (học sinh cần trích dẫn nguồn số liệu, thông tin,...). Kết quả thực tập tốt nghiệp là cơ sở để Nhà trường xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

V- Tổ chức thực hiện

1- Giao Khoa Kế toán thực hiện việc tổ chức, hướng dẫn, chấm Báo cáo thực tập tốt nghiệp của học sinh theo đúng kế hoạch nêu trên.

Phòng Đào tạo và QLKH nhận danh sách học sinh đăng ký đề tài khi học sinh bắt đầu đi thực tập tốt nghiệp; đồng thời kiểm tra, kiểm soát kết quả theo mục đích yêu cầu nêu trên. 

Thông tin đào tạo khác