Thời gian từ tháng 11/2017 đến 1/2018 :

TT Mã môn MÔN HỌC SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
1 TH11401 Tin học  75 Bắt đầu 30/9 - Kết thúc 02/11- Thi 04/11/17 C. Sanh  
2 TA11402 Tiếng Anh 120 Bắt đầu 07/11 - Kết thúc 25/01- Thi 30/1/18 C. Hiền Học tối 3,5
3 PL11302 Pháp luật  45 Bắt đầu 11/11 - Kết thúc 06/01- Thi 13/1/18 C. Thảo Học tối T7

Thông tin đào tạo khác