LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG TỐI

1. LỚP CĐKT-K1C. HỌC TỐI  T 2,4,6; E_mail: cdtk1482017@gmail.com;Phòng học C5.04/1

TT MÃ MÔN TÊN MÔN SỐ TIẾT THỜ GIAN HỌC GIẢNG VIÊN
1 TH11401 Tin học 75 Bắt đầu 25/10 - Kết thúc 27/11- Thi 29/11/17

C. Kim Anh

C Sanh

2 TA11402 Tiếng Anh 120 Bắt đầu 02/12 - Kết thúc 26/01- Thi 29/01/18  

Thông tin đào tạo khác