Lịch học tháng 11

TT Mã môn MÔN HỌC SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
8 TC22201 Lý thuyết Tài chính 60 Bắt đầu  28/9 - Kết thúc 26/10 - Thi 28/10/17 T.Hiếu  
9 KT22202 Nguyên lý kế toán 60 Bắt đầu  30/10 - Kết thúc 25/11 - Thi 28/11/17    

Lịch học tháng 9

Lịch học tháng 8 

Thông tin đào tạo khác