BÁO GIẢNG CÁC MÔN HỌC - LỚP 40B

1.  LỚP 40A – HỌC TỐI T2,3,4,6

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
12 Kế  toán máy 45 Bắt đầu 07/11- Kết thúc 22/11
-Thi 24/11/2017
C.Hiền Trễ 01 buổi
13 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 27/11/2017     Khoa Kế toán Phòng C.402
 

2.  LỚP 40B – HỌC TỐI T2,3,5,6,7

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
17 Kế  toán HCSN 60 Bắt đầu 14/11- Kết thúc 30/11- Thi 02/12/17 C.HÀ Phòng C.206
18 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 01/12/2017     Khoa Kế toán Phòng C.206

 

Thông tin đào tạo khác