Thời khóa biểu Lớp 40D

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
11 Marketing căn bản 45 Bắt đầu 22/10– Kết thúc 11/11/17 – Thi  18/11/17   Do  ngày 05/11 nghỉ học sinh hoạt tuần công dân
12 Kê toán tài chính DN I  90 Bắt đầu 19/11– Kết thúc sáng 17/12/17 – Thi  23/12/17 C. Huệ Phòng D4.05/2

Thời khóa biểu Lớp 40A

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
12 Kế toán máy  45 Bắt đầu 07/11- Kết thúc 21/11
-Thi 24/11/2017
C.Hiền  
13 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 22/11/2017 Khoa Kế toán  Phòng C4.02

Thời khóa biểu Lớp 40E:

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN
12 Quản trị học  45 Bắt đầu 25/10- Kết thúc 13/11- Thi 15/11/2017 T. Dũng
13 Marketing căn bản  45 Bắt đầu 17/11- Kết thúc 6/12- Thi 08/12/2017  

Thời khóa biểu lớp LỚP 40B – HỌC TỐI T2,3,5,6,7

TT HỌC PHẦN SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
15 Kế toán máy 45 Bắt đầu 17/10- Kết thúc 28/10- Thi 30/10/17 C. Hiền  
16 Kiểm toán căn bản  45 Bắt đầu 31/10- Kết thúc 11/11- Thi 13/11/17 T. Thanh Phòng C206

Thời khoá biểu tháng 09/2017

1. TKB 40A:

2. TKB 40B:

3. TKB 40D:

4. TKB 40E 

5. TKB 40C

2. TKB 40E

 

Thời khoá biểu ngày 25/07/2017

1. TKB 40B

2. TKB 40C

3. TKB 40D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Thông tin đào tạo khác