TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2017

LỊCH HỆ THỐNG VÀ THI TỐT NGHIỆP

LỚP K39E, F HỆ CHÍNH QUY

I. Thời gian, địa điểm hệ thống ôn thi tốt nghiệp

MÔN THI

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Giáo dục chính trị

39E, F

18h15 Thứ 3
ngày 31/10/2017

D4.05/2

 

Kế toán TC doanh nghiệp

39E, F

18h15 Thứ 4
ngày 01/11/2017

D4.05/2

 

Tài chính doanh nghiệp

39E, F

18h15 Thứ 5
ngày 02/11/2017

D4.05/2

 

II.     Thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp

MÔN THI

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Giáo dục Chính trị

39E, F

7h30’ ngày 18/11/2017

C5.02

 

Kế toán TC doanh nghiệp

39E, F

13h30’ngày 18/11/2017

C5.02

 

Tài chính doanh nghiệp

39E, F

7h30’ ngày 19/11/2017

C5.02

 

III. Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: Sẽ thông báo sau

                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                           (Đã ký)  

-    LĐT (báo cáo);                                                                                               

-    Các khoa, phòng;                                                     Hà Đức Thủy

-    Web: thongke2.edu.vn (file);

-    Các lớp K39E,F                                                               

-   Lưu Đào tạo và QLKH                                              

Thông tin đào tạo khác