Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 lớp 38C chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Xem file đính kèm

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ: 09/9/2016 đến hết 16/9/2016

Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Dự kiến ngày 05, 06, 07/10/2016

Thông tin đào tạo khác