Kết quả thi K38D

Kết quả Lớp Chuyên ngành 2

Ghi chú: Thời gian nhận phúc khảo từ ngày 24/3 đến hết ngày 30/3/2017

Liên hệ Cô Thanh phòng Đào tạo và QLKH.

 

 

 

 

 

 

Thông tin đào tạo khác