THÔNG BÁO

1.     KHAI GIẢNG LỚP TCCN HỆ CHÍNH QUY

Trường Cao Đẳng thống kê II khai giảng lớp TCCN hệ chính quy học tối thứ 2-4-6.

Thời gian: 18h ngày 25/9/2015.

Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLKH trường Cao Đẳng Thống kê II.

                                                      TỔ TUYỂN SINH 

Thông tin đào tạo khác