TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Số:       /QĐ-TrTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động

của Trường Cao đẳng Thống kê II

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-TCTK ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Theo Quyết nghị của Hội đồng trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrường Cao đẳng
Thống kê II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;  

- TCTK (báo cáo);

- Bộ GDĐT (báo cáo);

- Lưu: VT, TCHC.                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Hùng

 

Xem file đính kèm

Thông tin đào tạo khác