TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II    

Số: 33/KH-TrTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2017

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

-  Phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

-  Tạo môi trường thi đua nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện cho giáo viên, viên chức, người lao động phát huy tính sáng tạo, áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế;

-         Là cơ sở xét thi đua cuối năm.

2.  Yêu cầu

-  Đảm bảo thực hiện quản lý NCKH theo đúng quy trình;

-  Phù hợp với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với nội dung chương trình   đào tạo của trường;

-  Không sao chép từ những đề tài, bài báo, giáo trình, tài liệu giảng dạy hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố.

II.     ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Đề tài NCKH cấp trường:

- Xây dựng chương trình khung các ngành học, thiết kế đề cương chi tiết các môn học theo chương trình đào tạo của Bộ LĐTB&XH;

- Biên soạn giáo trình các ngành học, các bậc đào tạo trong Nhà trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt;

- Thiết kế các mô hình, thiết bị dạy học phục vụ đào tạo;

- Viết các phần mềm máy tính phục vụ công tác đào tạo và quản lý;

- Các đề tài NCKH khác phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường.

2.2. Sáng kiến cấp trường:

- Chỉnh sửa giáo trình đảm bảo cập nhật những kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy theo quy định của Bộ LĐTB&XH;

- Biên soạn mới; chỉnh sửa, bổ sung hệ thống câu hỏi, bài tập của các học phần;

- Bổ sung, nâng cấp các chức năng của phần mềm đang sử dụng;

- Viết các sáng kiến kinh nghiệm khác phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường.

2.3. Các nội dung NCKH khác:

2.3.1. Viết bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước hoặc phục vụ các buổi hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

2.3.2. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ;

2.3.3. Các nội dung NCKH khác được Hiệu trưởng duyệt

Việc thực hiện và tính chế độ các đề tài NCKH, SKKN phải tuân thủ theo các quy định của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chế độ công tác giáo viên, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định hoạt động NCKH của Nhà trường và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

III.  ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM GIA

1.  Đối tượng tham gia

Tất cả giáo viên, viên chức và người lao động trong nhà trường.

2.  Hình thức tham gia

Cá nhân, hoặc nhóm (Tùy theo mức độ đề tài có thể 02 hoặc nhiều thành viên tham gia, trong đó do 01 người đứng tên làm chủ đề tài).

IV.  THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tối đa là 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt (trừ một số trường hợp có thể kéo dài).

V.   KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

       NỘI DUNG

        ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

      THỜI GIAN

1

Thông báo cho cá nhân đơn vị đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

- Phòng ĐT&QLKH

- Các đơn vị

Từ 06/02-12/02

2

Cá nhân, đơn vị đăng ký đề tài (Mẫu 1)

Các đơn vị tổng hợp danh sách gửi P.ĐT&QLKH

- Chủ nhiệm đề tài.

- Các đơn vị

- Phòng ĐT&QLKH

 

Từ 12/02- 28/02

3

Viết đề cương nộp về Phòng ĐT&QLKH (Mẫu 2)

- Chủ nhiệm đề tài.

- Phòng ĐT&QLKH

 

Từ 28/2-10/3

4

Xét duyệt đăng ký đề tài

-  Hội đồng KH&ĐT

-  Phòng ĐT&QLKH

 

Từ 10/3-18/3

5

Viết kế hoạch thực hiện đề tài và xét duyệt kế hoạch

-  Chủ nhiệm đề tài

-  Hội đồng KH&ĐT

-  Phòng ĐT&QLKH

Từ 18/3-25/3

6

Triển khai thực hiện đề tài và giám sát thực hiện

- Chủ nhiệm đề tài.

- Phòng ĐT&QLKH

Từ 27/3-31/10

7

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (Mẫu 3)

- Chủ nhiệm đề tài.

- Phòng ĐT&QLKH

Tuần đầu tháng 05   tháng 07, tháng 09

8

Nộp sản phẩm về Phòng ĐT&QLKH (Mẫu 4)

- Chủ nhiệm đề tài.

- Phòng ĐT&QLKH

Đợt 1: 01/6-08/6

Đợt 2: 01/8-08/8

Đợt 3: 02/10-09/10

Đợt 4: 01/11-08/11

9

Nghiệm thu đề tài

-   Hội đồng KH&ĐT

-     Phòng ĐT&QLKH

Đợt 1: 09/6-23/6

Đợt 2: 09/8-23/8

Đợt 3: 10/10-24/10

Đợt 4: 09/11-23/11

10

Lưu trữ sản phẩm và xác nhận đề tài hoàn thành

-  Hội đồng KH&ĐT

-  Phòng ĐT&QLKH

Đợt 1:Tuần cuối tháng 6

Đợt 2:Tuần cuối tháng 8

Đợt 3:Tuần cuối tháng 10

Đợt 4:Ttuần cuối tháng 11

11

Thanh toán kinh phí NCKH cấp trường

- Chủ nhiệm đề tài.

- Phòng ĐT&QLKH

- Phòng Tài vụ

Tháng 12/2017

VI.    KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

-  Nguồn kinh phí thường xuyên hoặc không thường xuyên do Ngân sách Nhà nước cấp.

-  Thực hiện theo quy định và thanh quyết toán cùa phòng Tài vụ.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ

1.   Chủ nhiệm đề tài

-  Tổ chức nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu gửi về phòng ĐT&QLKH theo đúng thời gian quy định. Sau khi đề cương nghiên cứu đề tài được phê duyệt, chủ nhiệm đề tài phải tổ chức thực hiện nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã lập trong kế hoạch;

-  Chủ nhiệm đề tài báo cáo hoặc cử thành viên trong nhóm báo cáo trước Hội đồng Khoa học và Đào tạo và chuẩn bị tài liệu chứng từ để làm căn cứ thanh toán.

2.  Các khoa, đơn vị

-  Tạo điều kiện cho chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng tiến độ;

-  Phòng ĐT&QLKH theo dõi kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ nhiệm đề tài triển khai đúng tiến độ và hướng dẫn giải ngân theo quy định của tài chính.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ

1.   Hồ sơ xét duyệt

-  Danh sách đăng ký đề tài và cải tiến kỹ thuật;

-  Biên bản họp xét duyệt đề cương;

-  Phiếu xác nhận về việc đã điều chỉnh bổ sung công trình sau khi phản biện của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

2.   Hồ sơ nghiệm thu

-  Biên bản họp, bảng điểm tổng hợp, phiếu chấm điểm của thành viên khoa học và Đào tạo;

-  01 quyển toàn văn đề tài, 01 báo cáo tóm tắt, 01 CD (ghi toàn văn đề tài và báo cáo tóm tắt, file thuyết trình, file số liệu...).

3.   Các biểu mẫu hồ sơ

Biểu mẫu hồ sơ : Click vào đây.

Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai kế hoạch này đến toàn bộ giáo viên, viên chức người lao động của đơn vị thực hiện đúng thời gian và tiến độ quy định./.

 

Nơi nhận

- Lãnh đạo trường;  

- Hội đồng KH&ĐT; 

- Các đơn vị trong Trường;

- Website: http://thongke2.edu.vn;

- Lưu: VT, ĐT&QLKH.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Hà Đức Thủy

Thông tin đào tạo khác