TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

Số: 114 /KH-TrTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25  tháng   4   năm 2016

KẾ HOẠCH

Biên soạn giáo trình năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-TrTK ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê II về Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;

Căn cứ bản đăng ký biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy của giáo viên các khoa;

Căn cứ tình hình thực tế năm 2016,

Trường Cao đẳng Thống kê II xây dựng kế hoạch Biên soạn giáo trình năm 2016 như sau:

I.        Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

-  Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung chi tiết của các môn học thuộc các ngành đào tạo ở bậc cao đẳng  của trường, lấy đó làm tài liệu nền tảng cho việc dạy và học;

-  Đưa các giáo trình vào giảng dạy thống nhất trong toàn trường;

-  Làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và tham khảo tại trường;

-  Phát huy tính sáng tạo, tự học và tự nghiên cứu của giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

-  Giáo trình phải cụ thể hóa nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ được quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi ngành học thuộc trình độ đào tạo cao đẳng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục đại học và việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của Trường.

-  Nội dung giáo trình phải phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành.

-  Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý luận và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới nhất của khoa học và công nghệ.

-  Những nội dung được trích dẫn trong tài liệu tham khảo để biên soạn giáo trình phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành.

-  Sau mỗi chương phải có câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận hoặc bài tập thực hành.

-  Hình thức và cấu trúc của giáo trình phải đảm bảo tính đồng bộ và tuân thủ các quy định.

II.     Các giáo trình biên soạn:

-  Biên soạn mới các giáo trình áp dụng cho trình độ Cao đẳng, cụ thể như sau:

1.   Giáo trình Nguyên lý thống kê: 450 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

2.   Giáo trình Thống kê kinh tế 1: 300 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

3.   Giáo trình Thống kê kinh tế 2: 300 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

4.   Giáo trình Kế toán tài chính 1: 400 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

5.   Giáo trình Kế toán tài chính 2: 400 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

6.   Giáo trình Kế toán tài chính 3: 400 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

7.   Giáo trình Quản trị học: 300 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

8.   Giáo trình Kinh tế vi mô: 300 trang (khổ giấy 14 x 20 cm)

-  Xuất bản giáo trình: sau khi được nghiệm thu sẽ cho xuất bản 08 giáo trình trên với số lượng: 08 giáo trình x 200 cuốn/giáo trình = 1600 cuốn

III. Quy trình tổ chức biên soạn giáo trình

Bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

1

Thành lập Ban biên soạn giáo trình

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng KH&ĐT, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban biên soạn giáo trình.

-  Hội đồng KH&ĐT

-  Hiệu trưởng

Từ 25/4 – 29/4/2016

2

Phân công giảng viên, giáo viên biên soạn đề cương chi tiết giáo trình:

Tiến hành phân công giảng viên, giáo viên có trình độ, đúng chuyên môn và kinh nghiệm biên soạn giáo trình phù hợp với từng môn học, và ký kết hợp đồng biên soạn giáo trình với người chủ biên.

-  Ban biên soạn

-  Trưởng Khoa

-  Chủ biên

 

Từ 04/5 – 06/5/2016

3

Xây dựng dự thảo đề cương chi tiết giáo trình:

 Dựa vào khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học, giảng viên, giáo viên được phân công biên soạn đề cương chi tiết giáo trình và báo cáo Hội đồng KH&ĐT

-  Ban biên soạn

-  Chủ biên

-  Người tham gia biên soạn

Từ 09/5 – 11/5/2016

4

Duyệt đề cương chi tiết giáo trình:

Trên cơ sở đề cương chi tiết mà các giảng viên, giáo viên đã biên soạn, Hiệu trưởng duyệt đề cương chi tiết và giao nhiệm vụ cho các cá nhân thực hiện biên soạn giáo trình.

-  Hội đồng KH&ĐT

-  Hiệu trưởng

-  Phòng ĐT&QLKH

 

5

Biên soạn giáo trình:

Giảng viên, giáo viên chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình trên cơ sở đề cương chi tiết đã được duyệt.

-  Ban biên soạn

-  Giảng viên, giáo viên

Từ 12/5 - 31/10/2016

6

Thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình:

Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định giáo trình đã biên soạn và báo cáo ý kiến đánh giá của Hội đồng lên Hiệu trưởng.

-  Hiệu trưởng

-  Hội đồng TĐ

Từ 03/10 - 07/10/2016

 

7

Nghiệm thu giáo trình:

Sau khi Giảng viên, giáo viên hoàn chỉnh nội dung giáo trình thì nộp về Hội đồng thẩm định. Hội đồng Thẩm định tổ chức nghiệm thu, nếu đạt yêu cầu thì đề nghị Hiệu trưởng tiến hành thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình. Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng thẩm định, Hiệu trưởng xem xét quyết định xuất bản giáo trình.

-  Hiệu trưởng

-  Hội đồng TĐ

-  Phòng ĐT&QLKH

-  Phòng Tài vụ

Từ 01/11 - 18/11/2016

8

Lưu hồ sơ và cho xuất bản giáo trình:

Tất cả các hồ sơ liên quan phải được lưu trữ theo quy trình kiểm soát hồ sơ, sau đó cho xuất bản giáo trình.

-  Phòng ĐT&QLKH

-  Trưởng Khoa

 

Từ tháng 12/2016

 

III. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí: do Ngân sách Nhà nước cấp (Theo dự toán)

IV. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị

1.     Trách nhiệm của các Khoa

+ Phân công và tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên tham gia biên soạn giáo trình theo đúng tiến độ.

+ Chịu trách nhiệm về kế hoạch biên soạn giáo trình trong toàn khoa.

2. Trách nhiệm của chủ biên, giảng viên, giáo viên tham gia viết giáo trình

3.1.    Chủ biên

+     Chủ biên hoặc đồng chủ biên có trách nhiệm tổ chức biên soạn giáo trình theo đúng đề cương, tiến độ đã được phê duyệt.

+     Chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của giáo trình; tiếp thu, sửa chữa nội dung giáo trình theo góp ý của các nhà khoa học và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định.

+     Đề xuất với Hiệu trưởng thay thế hoặc bổ sung thành viên tham gia biên soạn giáo trình khi thấy cần thiết.

+     Trực tiếp tham gia biên soạn.

3.2.    Giảng viên, giáo viên tham gia biên soạn

+     Các thành viên tham gia biên soạn phải chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của giáo trình; chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn của chủ biên hoặc đồng chủ biên trong quá trình biên soạn giáo trình.

+      Chấp hành sự phân công của chủ biên; đảm bảo trung thực; biên soạn đúng tiến độ; sử dụng ngôn ngữ, văn phong¼ thống nhất chung cho toàn bộ giáo trình.

3. Trách nhiệm của Ban biên soạn giáo trình

Ban biên soạn giáo trình chịu trách nhiệm phân công cán bộ giảng dạy xây dựng dự thảo đề cương chi tiết và tổ chức biên soạn theo đề cương đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

4. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giáo trình

+     Tổ chức nghiệm thu giáo trình đã biên soạn; đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung cho tác giả (nếu có).

+     Đề xuất với Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng giáo trình.

5. Trách nhiệm của phòng Đào tạo và quản lý khoa học

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đăng ký, theo dõi, đôn đốc công tác biên soạn, thẩm định, trực tiếp lưu trữ và phát hành giáo trình.

6. Trách nhiệm của Phòng Tài vụ

Hướng dẫn cho các cá nhân, đơn vị xây dựng Hợp đồng biên soạn giáo trình, định mức quyết toán và thực hiện thanh lý hợp đồng cho các cá nhân, đơn vị thực hiện.

Trên đây là kế hoạch Biên soạn giáo trình năm 2016 của Trường Cao đẳng Thống kê II. Đề nghị lãnh đạo các Khoa, các phòng có liên quan triển khai kế hoạch này đến toàn bộ giảng viên, giáo viên, viên chức trong Trường thực hiện đúng tiến độ quy định.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường (BC); 
- Các khoa, phòng;
- HĐKH&ĐT;
- Website Trường;
- Lưu: VP, ĐT                                                         Trần Thanh Hùng

Thông tin đào tạo khác