TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  118   /QĐ-TrTK

 Đồng Nai, ngày  27  tháng   4   năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài
 nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-TCTK ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-TrTK ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II về Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp trường năm 2016;

Xét đề nghị của phòng Đào tạo và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp trường năm 2016 cho cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:

-   Như điều 3;

-   Lưu: VT, ĐT&QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thanh Hùng

Xem danh sách đính kèm

Thông tin đào tạo khác