Hình ảnh viên chức, người lao động tham gia Hội thao cụm thi đua 17